REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIVELOVE

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki sprzedaży towarów w sklepie OliveLove działającym pod adresem internetowym: www.olivelove.pl i mający punkt stacjonarny pod adresem: ul. Palestrancka 4/22, 98-300 Wieluń.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep OliveLove, dostępny pod adresem internetowym www.olivelove.pl, prowadzony jest przez Małgorzatę Sobczak, dalej zwaną “Sprzedającym”, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Sobczak, adres: ul. Palestrancka 4/22, 98-300 Wieluń, NIP: 8321968382, REGON: 389428877, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Adres miejsca wykonywania działalności: ul. Palestrancka 4/22, 98-300 Wieluń; adres do doręczeń: Os. Wyszyńskiego 5/72, 98-300 Wieluń; adres poczty elektronicznej: kontakt@olivelove.pl.
 2. Klientami Sklepu OliveLove mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
 3. Do korzystania ze Sklepu OliveLove, w tym przeglądania Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu oraz składania zamówień, niezbędny jest:
  • komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet;
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies;
  • aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie OliveLove w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu OliveLove. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie OliveLove, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu OliveLove, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce Prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedającego).

II. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. KLIENT – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu OliveLove.
 5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie OliveLove.
 7. TOWARY – produkty, na które można złożyć zamówienie w Sklepie OliveLove.
 8. KOSZYK – element Sklepu OliveLove, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: dane Klienta, ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, forma płatności oraz inne dane, których udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
 9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego OliveLove.
 10. SKLEP INTERNETOWY – platforma informatyczna zarządzana przez OliveLove, działająca pod adresem: www.olivelove.pl
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
 15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedającym.

III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Wysłanie zamówienia oznacza, że Klient zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 2. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego www.olivelove.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nie stanowią oferty ani zapewnienia w zakresie dostępności Towarów. 
 3. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient składa OliveLove ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji przez OliveLove, po weryfikacji przez OliveLove dostępności Towarów w magazynie.
 4. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 5. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez dokonanie wyboru Towarów zaprezentowanych na stronie Sklepu Internetowego i dodanie ich do Koszyka.
 6. Po dodaniu Towarów do Koszyka oraz podaniu zgodnych z prawdą i aktualnych danych niezbędnych do realizacji zamówienia, Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku: „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 7. Aby złożyć zamówienie Klient nie musi zakładać konta w sklepie, a jedynie w trakcie wypisywania zamówienia podać informacje niezbędne do dokonania transakcji.
 8. Zamówienia rozpatrywane są natychmiast po ich otrzymaniu, jeżeli wpływają w dzień roboczy w godzinach pracy sklepu, a w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej w niedziele i święta i dni wolne od pracy w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 9. W przypadku zamówienia Towarów, których aktualnie brak jest w magazynie, sklep informuje o tym fakcie Klienta. Wspólnie z Klientem ustalane są zasady realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może zrezygnować z realizacji zamówienia.
 10. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta i OliveLove. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 11. Cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Wobec powyższego, do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia.
 12. Wysyłka towarów jest realizowania wyłączenie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 13. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Paynow.
 14. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 15. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym może skorzystać z następujących form płatności: płatność BLIK, mTransfer, wszystkie dostępne szybkie płatności (pay-by-link), płatności kartą.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Wysyłka towaru następuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania należności za Towar na koncie sklepu.
 2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 3. W przypadku gdy realizacja złożonego przez Klienta zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności Towaru w magazynie (np. z powodu jednoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez wielu Klientów), OliveLove informuje o tym fakcie Klienta w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient podejmuje decyzję czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy ma być w całości anulowane.
 4. Klient może zmienić lub anulować zamówienie jedynie drogą telefoniczną, kontaktując się z OliveLove pod numerem telefonu: +48 667 88 72 88, do momentu wysłania przez OliveLove zamówionych Towarów.
 5. OliveLove nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje podane przez Klienta w formularzu zamówienia.
 6. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 2 lub ust. 3 powyżej, jeśli zapłata została dokonana z góry, OliveLove zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu pięciu dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.
 7. Towary zamówione w Sklepie Internetowym są dostarczane na wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do trzech dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 8. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar. 
 9. Doręczenie przesyłki Klientowi jest realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub za pośrednictwem paczkomatów InPost, do wybranego przez Klienta paczkomatu. Doręczenie przesyłki Klientowi lub do wybranego przez Klienta paczkomatu zostanie zrealizowane w dzień roboczy.
 10. Próba doręczenia przesyłki Klientowi następuje 1 raz. W przypadku gdy Klient był nieobecny pod wskazanym adresem, powinien skontaktować się z firmą kurierską i umówić ponowne dostarczenie. Po drugiej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do OliveLove, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia. W takim przypadku OliveLove skontaktuje się z Klientem, aby uzgodnić, czy zamówienie zostanie anulowane, czy podjęta zostanie kolejna próba doręczenia zamówienia na koszt Klienta.
 11. Przy umowie sprzedaży jednym z podstawowych obowiązków kupującego jest odebranie rzeczy, która już po dojściu do porozumienia ze sprzedającym stanowi jego własność. W przypadku nieodebrania przez Klienta w terminie przesyłki z paczkomatu i zwrotu towaru do OliveLove, koszt przesyłki zwrotnej do OliveLove w wysokości 30 zł ponosi Klient.
 12. Dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT (jeżeli Klient zaznaczy, że prosi o jej wystawienie podczas składania zamówienia i poda dane) zostanie wysłany mailem na wskazany w zamówieniu adres email. 

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając OliveLove oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o tym fakcie OliveLove:
  • korespondencyjnie na adres: OliveLove, Os. Wyszyńskiego 5/72, 98-300 Wieluń;
  • lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@olivelove.pl
 2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien niezwłocznie zwrócić Towar do sklepu OliveLove na następujący adres: OliveLove, Os. Wyszyńskiego 5/72, 98-300 Wieluń, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy wraz ze stosownym oświadczeniem na piśmie. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do sklepu OliveLove. 
 3. Zwracany Towar musi być nieużywany, zwrócony w oryginalnych opakowaniach, które nie mogą nosić śladów otwierania.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. OliveLove nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, OliveLove ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez OliveLove, OliveLove nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (OliveLove zwraca w takiej sytuacji koszty dostawy w równowartości najtańszego sposobu dostawy spośród oferowanych przez OliveLove podczas składania zamówienia). W przypadku zwrotu części zamówienia koszty dostawy nie są zwracane.
 7. OliveLove dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 9. OliveLove może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VI. REKLAMACJE

OliveLove zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.

 1. OliveLove jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z umową mogą zostać złożone korespondencyjnie na adres: OliveLove, Os. Wyszyńskiego 5/72, 98-300 Wieluń lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@olivelove.pl
 3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. OliveLove rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.
 6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.
 7. Klient będący konsumentem, dokonujący zakupu Towarów, jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedającego zawiera Polityka Prywatności zamieszczona na stronie sklepu.
 3. Dane osobowe kupujących są poufne, nie są i nie będą ujawniane, przekazywane, odsprzedawane czy też użyczane innym osobom i instytucjom.
 4. Sklep chroni przekazane dane osobowe Klientów i zabezpiecza je przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem.
 5. Dane Klientów są wykorzystywane jedynie do realizacji zamówienia.
 6. Klient ma w każdym wypadku prawo wglądu do swoich danych ich weryfikacji, modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy danych.
 7. Wypełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez OliveLove (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. OliveLove przysługują prawa autorskie do zdjęć oraz treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody OliveLove jest zabronione.
 2. Nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może (ale nie musi) skorzystać. Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres: OliveLove, Os. Wyszyńskiego 5/72, 98-300 Wieluń lub e-mail: kontakt@olivelove.pl.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ja, ………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer zamówienia: …………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy/odbioru (data paragonu): …………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko Konsumenta(ów): …………………………………………………………………………………………….

Adres Konsumenta(ów): …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail i telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jestem świadomy/a, że:
1. Jestem zobowiązany/a do poniesienia kosztów dostarczenia zwracanych towarów pod wskazany adres sklepu OliveLove. 

2. W przypadku złożenia przeze mnie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów po terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zawierających zakupione przeze mnie towary, Sprzedającemu będzie przysługiwało prawo odmowy przyjęcia zwracanych towarów oraz zwrócenia środków za złożone przeze mnie zamówienie.

Oświadczam, że zakupiony/e produkt/y zwracam w stanie niezmienionym.

…………………………………………………………………………………
 Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ……………………………………..

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

 

FORMULARZ REKLAMACJI

REKLAMACJA NA PODSTAWIE RĘKOJMI

DANE KUPUJĄCEGO (wypełnia Klient):

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail i telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………

Numer zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy/odbioru (data paragonu): ………………………………………………………………………..

Data zauważenia wady: ……………………………………………………………………………………………………………

Data zgłoszenia reklamacji: ………………………………………………………………………………………………………

OZNACZENIE REKLAMOWANEGO TOWARU
Opis towaru (np. nazwa, rodzaj, model – symbol):

Cena towaru:

OKREŚLENIE WADY
Opis uszkodzenia/wady i okoliczności ujawnienia wady:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Roszczenia Kupującego (proszę zaznaczyć): 

                [__] wymiana rzeczy na wolną od wad

                [__] odstąpienie od umowy i zwrot kwoty ceny sprzedaży

                       (Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna)

                [__] usunięcie wady     

                [__] obniżenie ceny (proszę określić kwotę, o którą cena ma być obniżona)      

              (Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy,        

               w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady)

INNE UWAGI KLIENTA:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………
 Podpis Klienta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ……………………………………..